Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem a Kupujícím, které souvisejí s prodejem Zboží či  poskytnutím Služby společností Vědomí Srdce o.p.s.
 2. Poskytovatelem se rozumí společnost Vědomí Srdce o.p.s., se sídlem Čechova 906, 391 65 Bechyně IČ: 261 13 406, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl O, vložka 133;
 3. Službou se rozumí plnění Poskytovatele, spočívající v zajištění místa Účastníkovi na akcích realizovaných Poskytovatelem. Obsah Služby a její varianty jsou uvedeny na webovém rozhraní www.viaharmonia.com nebo www.kruhsvetla.cz nebo www.vedomisrdce.cz.
 4. Zbožím se rozumí fyzický produkt poskytnutý kupujícím u prostřednictvím obchodu (eshopu).
 5. Účastníkem se rozumí každý, kdo si prostřednictvím webového rozhraní nebo jiným, pro akci specifikovaným způsobem, objedná, a následně uhradí a využije Služby.
 6. Kupujícím se rozumí každý, kdo si prostřednictvím webového rozhraní objedná a a zaplatí Zboží.
 7. Ceník je informace o výši úhrady za Služby nebo Zboží. Cena Služby  nebo Zboží je stanovena jako konečná, nejsme plátci DPH. Aktuální ceny jednotlivých Služeb a Zboží jsou zveřejněny na  www.viaharmonia.com nebo www.kruhsvetla.cz nebo www.vedomisrdce.cz.
 8. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit Zboží či Služby od Poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 9. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že Poskytovatel je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje takového Kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.
 10. Poskytovatel je povinen se řídit při nakládání s údaji Účastníka či Kupujícího a při komunikaci s ním Zásadami ochrany osobních údajů. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje,které Kupující uvede při objednání nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

 

Poskytování služeb

 

II. Registrační a platební podmínky a podmínky účasti při poskytování Služeb

 1. Účastník je povinen vyplnit objednávkový formulář specifikující charakter a rozsah jeho účasti, jeho osobní údaje a případně údaje o právnické osobě hradící Službu.
 2. Odesláním formuláře se registrace pro Účastníka stává ZÁVAZNOU a Účastník tím potvrzuje přečtení a souhlas s těmito podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů.
 3. Rozsah plnění je specifikován vždy pro každou akci na příslušné stránce  www.viaharmonia.com nebo www.kruhsvetla.cz nebo www.vedomisrdce.cz.
 4. Na jednotlivých akcích může Poskytovatel nabídnout jednu nebo více variant úhrady účastnického poplatku, kterými jsou:
  a)  platba převodem na základě vystavené zálohové faktury,
  b)  platba předem platební kartou,
  c)  platba předem službou expres ePlatba+,
  d)  platba hotově na místě.
 5. U platby převodem musí být Účastnický poplatek uhrazen do data stanoveného v zálohové faktuře, nejpozději však v den předcházející začátku akce. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s.
 6. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
 7. V případě platby zaslané 3 dny a méně před konáním akce je třeba prokázat úhradu účastnického poplatku předložením potvrzení o provedení úhrady u registračního pultu na akci.
 8. Po obdržení platby je Účastníkovi e-mailem zaslán daňový doklad.
 9. V případě prodlení Účastníka s úhradou ceny služby delšího než 14 dnů je Organizátor oprávněn zrušit Účastníkovu rezervaci na akci.
 10. Účastník je na akci povinen řídit se pokyny Organizátora.
 11. Účastník je povinen dostavit se na akci v době, která je vyhrazena v programu pro registraci účastníků. V případě pozdního příchodu nemá automaticky právo bezprostředně vstoupit do prostoru konání akce a je povinen se řídit pokyny Organizátora.

 

III. Storno podmínky při poskytování Služeb

 1. Účastníci mohou zrušit registraci pouze písemně, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu via@viaharmonia.com.
 2. Storno podmínky jsou následující:
  • Storno více než 14 dnů před začátkem akce – 15 % storno poplatek;
  • Storno 14 – 8 dnů před začátkem akce – 50 % storno poplatek;
  • Storno 7 – 3 dny před začátkem akce – 75 % storno poplatek;
  • Storno 2 a méně dnů před začátkem akce nebo při neúčasti bez zrušení registrace – 100 % storno poplatek.
 3. Při neúčasti na akci bez písemného zrušení registrace bude Účastníkovi účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny.

 

IV. Reklamační řád poskytování Služeb

 1. Zákazník má právo podat společnosti Vědomí Srdce o.p.s reklamaci nebo stížnost na poskytnuté Služby.
 2. Reklamaci nebo stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu Vědomí Srdce o.p.s, Čechova 906, 391 65 Bechyně nebo na email odpovídající typu akce (via@viaharmonia.com, lektori@vedomisrdce.cz). Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat:
  • Kontaktní údaje (IČ, název společnosti, adresa sídla, příp. korespondenční adresa)
  • Jméno a příjmení účastníka akce nebo osoby, která za zákazníka reklamaci vyřizuje včetně telefonního a e-mailového kontaktu
  • Identifikaci akce – datum, název, případně číslo faktury k dané akci
  • Popis – důvod reklamace/stížnosti
 3. Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost přijata k dalšímu řízení.
 4. Společnost je povinna reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od zákazníka, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodli na lhůtě delší. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena do společnosti Vědomí Srdce o.p.s.
 5. Způsob řešení reklamace/stížnosti: pracovník zákaznického servisu reklamaci/stížnost zaeviduje a informuje osobu odpovědnou za řešení reklamací/stížností. Odpovědná osoba prověří předmět-důvod reklamace/stížnosti dané akce (např. porovnáním hodnotících dotazníků ostatních Účastníků akce, konzultací s lektorem, atd.), a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, např. vrácením části nebo celého účastnického poplatku, event. jiným způsobem dle dohody s Účastníkem.

 

Prodej Zboží

 

V. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu www.vedomisrdce.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.
 2. Objednávka Kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchod www.vedomisrdce.cz je závazným návrhem Kupujícího na uzavření kupní smlouvy s Poskytovatelem.
 3. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.
 5. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Poskytovatele, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.
 6. Ceny zboží a  a doprovodných služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK.
 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 8. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je Poskytovatelem archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

 

VI. Platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  b) v hotovosti na výdejnách poskytovatelů této služby;
  c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
  d) bezhotovostně platební kartou;
  e) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému expres ePlatba+ (Comgate);
  h) bezhotovostně prostřednictvím služby PayPal.
 2. Poskytovatel zasílá po převzetí zásilky doklad o prodeji / fakturu emailem, který slouží zároveň jako záruční list.

 

VII. Přeprava a dodání zboží

 1. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na www.vedomisrdce.cz.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu Poskytovatele.
 2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Poskytovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, pokud se s Kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým Kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 4. Vrácení peněžních prostředků se vztahuje pouze na zboží, nikoliv na související služby (jako např. pojištění zásilky, prodloužená záruka apod.).
 5. Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.
 6. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:
  a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);
  b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 7. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 9. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Poskytovatel oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom Kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

 

IX. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:
  a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
  d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
  e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Ustanovení uvedená v čl. 6.1. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 3. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu tří (3) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  b) na odstranění vady opravou věci;
  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;
  d) na odstoupení od smlouvy.
 5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.
 6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího emailem na obchod@vedomisrdce.cz.
 7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.[JA1] Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na internetových stránkách Poskytovatele  www.viaharmonia.com nebo www.kruhsvetla.cz nebo www.vedomisrdce.cz.
 2. Veškerá komunikace mezi stranami, včetně zrušení objednávky či vrácení Zboží, musí být písemná či prostřednictvím druhé straně známých emailů.
 3. Vztahy založené těmito obchodními podmínkami se řídí platnou právní úpravou, zejména občanským zákoníkem.
 4. Veškeré spory, které nebudou moci být vyřešeny dohodou, budou řešeny v řízení před obecnými soudy České republiky.
 5. Organizátor si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit.

Tyto Obchodní podmínky platí od 1. 11. 2019